Algemene voorwaarden

TWIST & TURN
PIN JE PLEK
VROLIJKE FLADDERAAR 

Opgesteld te Gilze, juni 2020

ARTIKEL 1: DEFINITIES 

 1. Twist & Turn: gevestigd te Gilze, Middenveld 6, vertegenwoordigd door Yvonne van den Nieuwenhuizen, ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 59011270. 
 2. Pin je plek: handelsnaam van Twist & Turn. 
 3. Vrolijke Fladderaar: handelsnaam van Twist & Turn. 
 4. Opdrachtgever: degene die met Twist & Turn de Overeenkomst is aangegaan. 
 5. Opdracht: het verzoek van Opdrachtgever aan Twist & Turn om, tegen betaling, vooraf overeengekomen werkzaamheden uit te voeren. 
 6. Overeenkomst: de Overeenkomst zoals die conform gemaakte afspraken tussen Twist & Turn en Opdrachtgever is of wordt gesloten. 
 7. Pinterest: Onlinedienst die wordt aangeboden op pinterest.com. Op het gebruik van Pinterest door inwoners van Europa zijn de algemene voorwaarden van toepassing van het bedrijf Pinterest Europe Ltd., met hoofdzetel op het adres Palmerston House, 2e versieping, Fenian Street, Dublin 2, Ierland. 
 8. Product: Een (digitaal) bestand dat te downloaden is, dan wel in te zien na betaling, dan wel door Twist & Turn anderzijds wordt verstrekt aan de Opdrachtgever. Dit kan bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) een PDF-bestand of JPG-bestand zijn. Het gebruik hiervan is exclusief voorbehouden aan de Opdrachtgever. 

ARTIKEL 2: TOEPASSING EN GELDIGHEID 

 1. Deze voorwaarden gelden voor zowel Twist & Turn als de daaronder geregistreerde handelsnamen Pin je plek en Vrolijke Fladderaar. Wanneer in deze voorwaarden wordt gesproken over Twist & Turn, worden ook de handelsnamen Pin je plek en Vrolijke Fladderaar bedoeld. 
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst, alsmede alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden, tussen Twist & Turn en haar Opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 3. Beide partijen zijn op de hoogte van deze voorwaarden als de Opdracht wordt verleend. De Opdrachtgever ontvangt de algemene voorwaarden voor het ingaan van de Opdracht. 
 4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten van Twist & Turn, voor de uitvoering waarvan door Twist & Turn derden dienen te worden betrokken. 
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Twist & Turn niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Twist & Turn in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

ARTIKEL 3: OFFERTES EN AANBIEDINGEN 

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Twist & Turn zijn geldig voor één maand en zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend. Het enkel uitbrengen daarvan verplicht Twist & Turn niet tot het sluiten van een Overeenkomst. Als datum van totstandkoming van de Overeenkomst zal gelden de datum van de bevestiging door Twist & Turn. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien Twist & Turn deze schriftelijk heeft bevestigd. 
 2. Twist & Turn brengt geen kosten in rekening voor een oriënterend gesprek. Gaat dit gesprek echter verder dan een presentatie van Twist & Turn en een kennismaking met het gevraagde werk, dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht. 
 3. Twist & Turn kan kosten voor omvangrijke offertes in rekening brengen. Omvangrijk is een offerte waarvoor in totaal meer dan twee uur werk moet worden verricht, inclusief de mondelinge toelichting op de offerte. 
 4. Twist & Turn behoudt zich het auteursrecht voor op bij aanbiedingen of offerte verrichte ideeën, gemaakte teksten, strategische/creatieve concepten en ontwerpen. Deze blijven eigendom van Twist & Turn. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Twist & Turn mag de Opdrachtgever deze niet kopiëren, aan derden tonen of laten wijzigen. 
 5. Twist & Turn kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes en/of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of schrijffout bevat. 
 6. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod dan is Twist & Turn daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet Overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Twist & Turn schriftelijk anders aangeeft. 
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Twist & Turn niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

ARTIKEL 4: OVEREENKOMST 

 1. Behoudens voor zover de Overeenkomst tevens de levering van zaken bevat, is de samenwerking tussen de Opdrachtgever en Twist & Turn een Overeenkomst van Opdracht. 

ARTIKEL 5: CONCEPT EN EENMALIGE HERZIENING 

 1. Indien de levering een tekst bevat, heeft de offerte betrekking op levering van de concepttekst en eenmaal een herziening van maximaal één uur. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke Opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tegen het geldende uurtarief van Twist & Turn. 
 2. Indien de levering een Pinterest-uiting betreft, heeft de offerte betrekking op levering van de concept-uiting en eenmaal een herziening van maximaal één kwartier. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke Opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tegen het geldende uurtarief van Twist & Turn. 

ARTIKEL 6: ALGEMENE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN 

 1. Twist & Turn verplicht zich de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren in overeenstemming met de briefing van de Opdrachtgever. 
 2. Twist & Turn verplicht zich alle informatie van vertrouwelijke aard door of namens Opdrachtgever verstrekt geheim te houden. 
 3. Twist & Turn heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 4. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever derhalve Twist & Turn schriftelijk in gebreke te stellen. Twist & Turn dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 
 5. Twist & Turn is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 
 6. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Twist & Turn de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fasen behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
 7. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Twist & Turn aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Twist & Turn worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Twist & Turn zijn verstrekt, heeft Twist & Turn het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Twist & Turn ter beschikking heeft gesteld. 
 8. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Twist & Turn gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Twist & Turn daardoor direct of indirect ontstaan. 

ARTIKEL 7: ABONNEMENTEN 

 1. De Opdracht kan een abonnement betreffen dat loopt per maand. De oorspronkelijke startdatum is leidend (bijvoorbeeld: start de Opdracht op de 5e van de maand, dan gaat de nieuwe periode in op de 5e van iedere volgende maand). Er geldt geen minimaal aantal maanden, tenzij er van tevoren nadrukkelijk een bepaalde periode is overeengekomen tussen Twist & Turn en de Opdrachtgever. In andere gevallen, of na afloop van de vooraf bepaalde periode, kan het abonnement eenzijdig door een van beide partijen worden stopgezet, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. 

ARTIKEL 8: OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST 

 1. Twist & Turn is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is, of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Twist & Turn kan worden gevergd. 
 2. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Twist & Turn gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Twist & Turn op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
 4. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging –indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven- ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Twist & Turn vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Twist & Turn op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 

ARTIKEL 9: OVERMACHT 

 1. Twist & Turn is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Twist & Turn geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Twist & Turn niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Twist & Turn heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Twist & Turn haar verbintenis had moeten nakomen. 
 3. Twist & Turn kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
 4. Voor zover Twist & Turn ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekent, is Twist & Turn gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst. 

ARTIKEL 10: BETALING EN INCASSOKOSTEN 

 1. Opdrachtgever dient Twist & Turn te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Twist & Turn aangegeven wijze. 
 2. Bij langdurige of omvangrijke Opdrachten kan Twist & Turn betaling in termijnen verlangen. 
 3. De betalingsverplichting geldt ook als de Opdrachtgever het geleverde niet gebruikt. 
 4. Indien de Opdrachtgever in verzuim is met de tijdige betaling van een factuur, dan is die alsdan een (handels)rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De (handels)rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 5. Bij gebreke van tijdige betaling is de Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de rente tevens de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 100,00. 
 6. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 
 7. Bij aanschaf van een digitaal Product via de website van Twist & Turn dient de betaling vooraf te geschieden. Nadat de betaling volledig door Twist & Turn is ontvangen, wordt het Product verstrekt aan de Opdrachtgever. Alle verkopen die rechtstreeks via de website worden gedaan zijn definitief. 

ARTIKEL 11: AUTEURSRECHT EN LICENTIE 

 1. Op elk werk van Twist & Turn is volgens de Nederlandse wet automatisch het auteursrecht van toepassing. 
 2. De Opdrachtgever verkrijgt van Twist & Turn een in tijdsduur onbeperkte licentie voor het gebruik van auteursrechtelijke beschermde werken, die door Twist & Turn in de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van de Opdrachtgever worden gemaakt, met dien verstande dat de licentie slechts geldt zodra en zolang de Opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk. 
 3. De in het voorgaande bedoelde licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het werk door de Opdrachtgever zelf. Gebruik door derden is niet toegestaan. 
 4. De in het voorgaande bedoelde licentie geldt niet voor het gebruik van werk in een door Opdrachtgever aangepaste vorm. Voor publicatie in aangepaste vorm, dient eerst toestemming gevraagd te worden aan Twist & Turn. 
 5. Bij elke publicatie dient de Opdrachtgever de naam van Twist & Turn te vermelden, tenzij daar bij aanvang van de Overeenkomst bezwaren tegen bestaan en deze schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de Overeenkomst zijn aanvaard door Twist & Turn en Opdrachtgever. Twist & Turn kan eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem. 

ARTIKEL 12: PINTEREST 

 1. Twist & Turn is op geen enkele manier verbonden aan Pinterest. 
 2. De informatie over de werking van Pinterest in de levering aan de Opdrachtgever is door Twist & Turn zo goed mogelijk gecontroleerd op juistheid. 
 3. Twist & Turn kan publiceren op Pinterest uit naam van de Opdrachtgever (bijvoorbeeld via het zakelijk account van de Opdrachtgever) indien dit van tevoren is overeengekomen. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van de correcte informatie en richtlijnen die zij hiervoor nodig acht. 
 4. Twist & Turn garandeert op geen enkele wijze resultaten door inzet van Pinterest. Het te behalen resultaat op Pinterest is afhankelijk van veel verschillende factoren. De werking van Pinterest ligt buiten de invloedsfeer van Twist & Turn. 

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Twist & Turn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Twist & Turn is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
 2. Twist & Turn is niet aansprakelijk voor eventuele geleden schade door het gebruik van de aan de Opdrachtgever verstrekte Producten, dan wel door publicatie op Pinterest door Twist & Turn uit naam van de Opdrachtgever. 
 3. Indien Twist & Turn aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Twist & Turn beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 4. De aansprakelijkheid van Twist & Turn is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. 
 5. Twist & Turn is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Twist & Turn is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 6. Twist & Turn is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van toerekenbare tekortkomingen van derden die Twist & Turn met toestemming van de Opdrachtgever heeft ingeschakeld. 
 7. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen twee maanden nadat de tekortkoming is ontdekt schriftelijk bij Twist & Turn te zijn ingediend. 
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Twist & Turn. 

ARTIKEL 14: VRIJWARING 

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Twist & Turn voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere(n) dan aan Twist & Turn toerekenbaar is. Indien Twist & Turn uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Twist & Turn zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Twist & Turn, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Twist & Turn en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 15: INTELLECTUEEL EIGENDOM 

 1. Twist & Turn behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Twist & Turn heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. Twist & Turn behoudt hierbij het recht geschreven teksten voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken. 

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Twist & Turn partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Twist & Turn is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Twist & Turn het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.